Indsatsplan Truelsbjerg
Hinnerup Vandværk

Indsatsplan Truelsbjerg


Efter henvendelse fra Naturstyrelsen i efteråret 2012 er vi gået igang med forhandlinger  omkring etablering af statsskov i vores indvindingsopland, som skulle være medvirkende til at vi opfylder kravene i Indsatsplanen.

I foråret 2013 er der videre forhandlinger mellem Skov & Naturstyrelsen - Favrskov Kommune og Hinnerup Vandværk hvor indholdet af en aftale forhandles.

Vi håber at vi i løbet af sommeren 2013 kan fremvise en aftale, så vi kan komme videre med beskyttelsen af vores alle sammens rene drikkevand.

 

Her på siden vil der komme information omkring Indsatsplanen vedr. beskyttelse af grundvandet hvor vi henter vores vand fra.


Indsatsplanen er pålagt Hinnerup Vandværk af det tidligere Århus Amt, som idag er overtaget af Favrskov Kommune, og skal gennemføres i løbet af en kort årrække. Helst inden 2015.


Som mange sikkert har hørt og læst om, så er det en ganske omfattende Indsatsplan, som uden tvivl vil komme til at koste vores interessenter en forhøjelse i m3 prisen.


Vi arbejder i bestyrelsen på højtryk for at få lavet den bedste og billigste model for at overholde Indsatsplanen, og dermed beskytte vores fælles interesse.

Vores gode og rene drikkevand.


Efterhånden som vi kommer videre i processen vil der komme info her på siden, så vores andelshavere kan følge med i hvad der sker.


Gode idéer og kommentarer modtages gerne.


Bestyrelsen.


Indsatsplanen i pdf format kan hentes her.

 

LMO HJÆLPER VANDVÆRK MED AT SIKRE GRUNDVANDET


Hinnerup Vandværk skal gennemføre en omfattende grundvandsbeskyttelse. Det betyder blandt andet store

ændringer i dyrkningen af jorden i området. LMO har været bindeled mellem lodsejere og vandværk i den

indledende fase.


Hvor skal dyrkningen af jorden ophøre og hvor skal der fortsat drives landbrug men med kraftige begrænsninger?

Kan de udyrkede arealer bruges til noget alternativt?                             

Det er nogle af de spørgsmål, som LMOs miljøkonsulenter har forsøgt at finde svarene på for Hinnerup Vandværk. Baggrunden skal findes i den indsatsplan, som Århus Amt lavede for området mellem Hinnerup og Grundfør. For at sikre grundvandet i området er det nødvendigt med markante reduktioner i kvælstofudledningen. Det betyder i praksis, at store områder ikke længere kan drives som landbrugsjord.


Eja Lund, natur- og naturforvaltningskonsulent hos LMO, er en af de rådgivere, som har været tilknyttet projektet. Hun tror på, at det er vigtigt med en god dialog mellem lodsejere og vandværket.

- Vores rolle har været at finde ud af, hvad landmændene vil gå med til, og hvilke løsninger der skal til, førkravene opfyldes, siger hun om projektet. Hun tilskriver blandt andet den gode dialog, at LMOs konsulenter kender de vilkår, landmændene arbejder under, og derfor har en anden tilgang til tingen end konsulenter uden tilknytning til landbruget.


Fokus på centrale områder

Der er mange lodsejere, som har jord i det område, som indsatsplanen dækker over. LMO har valgt at tage fat i de centralt placerede, da det er der, hvor ændringer i driften har størst effekt. Ved at sætte ind de rette steder kan kravene opfyldes med færrest mulige indgreb. Konkret drejer det sig om 260 hektar landbrugsjord. Kravet om mindre udvaskning kan klares ved at lægge 83 hektar brak. Hvis man går i den anden grøft og udelukkende indfører begrænsninger, så der kun må dyrkes vinterbyg, så skal alle 260 hektarer inddrages i planerne. - Vi har nu fundet en løsning, som kan opfylde kravene. Her ønsker nogle lodsejere at sælge jorden, som så braklægges. Andre ønsker fortsat at dyrke den med vinterbyg eller vedvarende græs uden husdyrgødning. Vi forventer, at 160 hektar bliver påvirket, siger Eja Lund om udsigterne.


Kan vandværket købe jorden?

LMOs miljøkonsulenter har afviklet individuelle møder med lodsejerne for at finde de optimale løsninger. Nogle ønsker umiddelbart at sælge jorden til Hinnerup Vandværk. Næste skridt i processen er derfor, at vandværket skal undersøge mulighederne for at opkøbe jorden. Opfordringen ligger i, at vandværket ikke selv bestemmer, hvor vidt de må hæve priserne for vandet, hvilet er en afgørende faktor for at kunne købe jorden. Vandværkets muligheder på det område skal derfor ligge endeligt klar, inden de kan gå videre i processen.


Borgere inddraget

Hvis det falder på plads med salg af landbrugsjord til Hinnerup Vandværk, bliver der store områder, som skal finde ny udnyttelse. Selvom jorden ikke længere kan dyrkes, kan den bruges til en række rekreative formål. I denforbindelse har vandværket med hjælp fra LMO afholdt et borgermøde for foreninger mv. i området. Her kom der flere forslag på bordet i forhold til, hvordan folk i området kan få glæde af arealerne.


Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, så kan du finde rapporter, oversigtkort mv ved at følge disse links:

 

Afrapporteringen – projektets formål og konklusion kort fortalt

Rapport om projektet

Kort over grundvandsopland

Kort over matrikelgrænser

Kort over dyrkningstiltag

Conterra rapport om kvælstofudvaskning

 

For yderligere oplysninger

Eja Lund, natur- og naturforvaltningskonsulent, tlf. 8728 2266

Susanne Østerby, miljøkonsulent, tlf. 8728 2408


Hinnerup Vandværk a.m.b.a  //  Samsøvej 30, 8382 Hinnerup  //  Telefon: +45 86 98 53 00  //  E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk                 

Copyright Hinnerup Vandværk amba © All Rights Reserved